System kształcenia i doszkalania trenerów

System kształcenia i doszkalania trenerów

Licencje trenerskie PZKosz | Lista trenerów - wykładowców PZKosz | Program Licencja A | Program Licencja B | Program Licencja C | Program Licencja D

 

System został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Koszykówki na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015.

Prowadzenie kursów i szkoleń skutkujących uprawnieniami zapisanymi w systemie licencyjnym musi odbywać się poprzez lub za zgodą Departamentu Sportu PZKosz.

Polski Związek Koszykówki nie honoruje żadnych dyplomów wydawanych absolwentom kursów rozpoczętych po 01 grudnia 2015 organizowanych bez zgody Departamentu Sportu PZKosz, na podstawie których uczestnicy tych kursów chcieliby ubiegać się o licencję stałą lub okresową uprawniającą do prowadzenia drużyn w rozgrywkach organizowanych przez Związki Wojewódzkie oraz PZKosz.

System licencyjny

System licencyjny dotyczący zasad przyznawania licencji stałej i okresowej jest częścią obowiązującego w danym sezonie rozgrywkowym Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego.

Podmioty uprawnione

Do prowadzenia kursów uprawnione są następujące podmioty:

1. Akademie Wychowania Fizycznego (w tym wydział zamiejscowy AWF Warszawa w Białej Podlaskiej) w oparciu o podpisane porozumienia tylko w ramach programu studiów (licencja B i C)
2. Wyznaczone przez PZKosz podmioty w oparciu o podpisane umowy:
a. Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki (lic. D,C,B)
b. Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi (lic. D,C,B)
c. CDZ przy AWF w Katowicach (lic. D,C,B)
d. Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki (lic. D,C,B)
e. Centrum Kształcenia Podyplomowego przy AWF Warszawa (lic D,C,B)
3. Inne podmioty mogą organizować kursy na licencję D, C lub B po złożeniu wymaganej dokumentacji i uzyskaniu zgody na prowadzenie szkolenia wydanej przez Departament Sportu PZKosz.

Programy

1. Programy opracowane przez Wydział Szkolenia PZKosz dla poszczególnych poziomów (A, B, C, D) są obligatoryjne, a warunkiem zaliczenia kursu jest zrealizowanie programu w zależności od jego poziomu.
2. Dopuszcza się możliwość prowadzenia wyszczególnionej w programach części zajęć w formie e-learningu. Organizator może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym odstąpieniu od tej formy.
3. Organizator adekwatnie do swoich możliwości planuje liczbę zjazdów oraz ich terminy w uzgodnieniu z Koordynatorem PZKosz ds. szkolenia trenerów.

Dokumentacja

W celu uzyskania zgody na organizację kursu należy w terminie 30 dni przed jego rozpoczęciem przedstawić do akceptacji następującą dokumentację:

1. Wyznaczona osoba odpowiedzialna za organizację kursu wraz z danymi kontaktowymi
2. Lista uczestników kursu
3. Harmonogram zjazdów oraz realizacji poszczególnych treści programu
4. Lista wykładowców
5. Harmonogram realizacji poszczególnych treści
6. Skład komisji egzaminacyjnej

W celu uzyskania zgody na zaliczenie kursu należy po jego zakończeniu przedstawić następującą dokumentację:

1. Sprawozdanie z realizacji kursu
2. Listę obecności
3. Karty zaliczeń cząstkowych
4. Protokół egzaminu końcowego

Dokumentację zatwierdza i wydaje zgodę Dyrektor Departamentu Sportu PZKosz na wniosek Koordynatora PZKosz ds. szkolenia trenerów.

Kryteria dopuszczenia

1. W szkoleniu na licencję D PZKosz mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:

a. przedstawią dokument ukończenia 18 lat
b. złożą oświadczenie o niekaralności
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie

Uprawnienia:
I trener lub trener asystent w rozgrywkach minikoszykówki poniżej kategorii U13

2. W szkoleniu na licencję C PZKosz mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:

d. posiadają minimum średnie wykształcenie i ukończone 18 lat
e. złożą oświadczenie o niekaralności
f. przedłożą zaświadczenie lekarskie

Uprawnienia:
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach młodzieżowych
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach seniorów poniżej 2 Ligi Mężczyzn i 1 Ligi Kobiet
- trener asystent w Kadrze Narodowej U16 – U19

3. W szkoleniu na licencję B PZKosz mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:

a. posiadają minimum średnie wykształcenie
b. złożą oświadczenie o niekaralności
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie
d. posiadają licencję C PZKosz

Uprawnienia:
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach 2 Ligi Mężczyzn
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach Bank Pekao S.A 1 Liga
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach Ekstraklasy Mężczyzn i Kobiet (jeśli w klubie jest już co najmniej jeden trener z Licencją A)
- I trener w kadrze narodowej U16 – U19
- trener asystent w kadrze narodowej U20 – U23
- trener asystent w seniorskiej kadrze narodowej

4. W szkoleniu na licencję A PZKosz mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:

a. posiadają minimum średnie wykształcenie
b. złożą oświadczenie o niekaralności
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie
d. posiadają licencję B PZKosz

Uprawnienia:
- I trener lub trener asystent w rozgrywkach Ekstraklasy Mężczyzn i Kobiet
- I trener w kadrze narodowej U20 – U23
- I trener w seniorskiej kadrze narodowej

Kryteria zaliczenia

1. Obecność i aktywny udział w zajęciach
2. Uzyskanie pozytywnej oceny z konspektu oraz prowadzenia zajęć treningowych
3. Pozytywna ocena z egzaminu
4. Zaliczenie stażu trenerskiego
5. Obrona pracy dyplomowej (tylko licencja A)

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna w trzyosobowym składzie.
Członkiem komisji egzaminacyjnej musi być przedstawiciel Polskiego Związku Koszykówki lub osoba wyznaczona przez Departament Sportu PZKosz.
Po spełnieniu wszystkich wymogów zaliczenia kursu uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat.

Opłaty uczestników kursów

Kursy podstawowe

Kurs na licencję D – 600 zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję C – 3 000 zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję B – 4 000 zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję A – 6 000 zł od każdego uczestnika

Wysokość opłat za kursy dodatkowe ustala się oddzielnie

Opłaty organizatorów kursów

Kursy podstawowe

Kurs na licencję D – 1 000 zł
Kurs na licencję C – 4 000 zł + 100 zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję B – 6 000 zł + 200 zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję A – 8 000 zł + 300 zł od każdego uczestnika

Wysokość opłat za kursy dodatkowe ustala się oddzielnie

Wykładowcy

Prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie osoby znajdujące się na liście Wykładowców PZKosz lub zatwierdzone przez Dyrektora Departamentu Sportu PZKosz.