System kształcenia i doszkalania trenerów

System kształcenia i doszkalania trenerów

Licencje trenerskie PZKosz | Lista trenerów - wykładowców PZKosz | Program Licencja A | Program Licencja B | Program Licencja C

 

System został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Koszykówki na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015.
Celem jest wprowadzenie w Polskim Związku Koszykówki systemu kształcenia i doszkalania trenerów koszykówki zgodnie z wymogami ustawy deregulacyjnej.
System musi gwarantować wysoki poziom kształcenia i doszkalania trenerów co będzie miało decydujący wpływ na poziom ich pracy zawodowej.
Prowadzenie kursów i szkoleń skutkujących uprawnieniami zapisanymi w systemie licencyjnym musi odbywać się poprzez lub za zgodą Departamentu Sportu PZKosz.
Polski Związek Koszykówki nie honoruje żadnych dyplomów wydawanych absolwentom kursów rozpoczętych po 01 grudnia 2015 organizowanych bez zgody Departamentu Sportu PZKosz, na podstawie których uczestnicy tych kursów chcieliby ubiegać się o licencję stałą lub okresową uprawniającą do prowadzenia drużyn w rozgrywkach organizowanych przez Związki Wojewódzkie oraz PZKosz.
 

System licencyjny

Aktualny system licencyjny dotyczący zasad przyznawania licencji stałej i okresowej będący częścią Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego (sezon 2015/16) /załącznik nr 1/.

Podmioty uprawnione

 

Do prowadzenia kursów uprawnione są następujące podmioty:
1. Akademie Wychowania Fizycznego (w tym wydział zamiejscowy AWF Warszawa w Białej Podlaskiej) w oparciu o podpisane porozumienia tylko w ramach programu studiów (licencja B i C)
2. Wyznaczone przez PZKosz podmioty w oparciu o podpisane umowy:
a. Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki (lic. B, C)
b. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie (lic. B, C)
c. CDZ przy AWF w Katowicach (lic. A,B, C)
d. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie (lic. B, C)
e. Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki (lic. B,C)
f. Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. K.Górskiego w Łodzi (lic. B, C)
3. Inne podmioty mogą organizować kursy na licencję C po złożeniu wymaganej dokumentacji i uzyskaniu zgody na prowadzenie szkolenia wydanej przez Departament Sportu PZKosz.

 

Programy

1. Programy opracowane przez Wydział Szkolenia PZKosz dla poszczególnych poziomów (A, B, C) są obligatoryjne, a warunkiem zaliczenia kursu jest zrealizowanie programu w zależności od jego poziomu.
2. Dopuszcza się możliwość prowadzenia wyszczególnionej w programach części zajęć w formie e-learningu. Organizator może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym odstąpieniu od tej formy.
3. Organizator adekwatnie do swoich możliwości planuje liczbę zjazdów oraz ich terminy w uzgodnieniu z Koordynatorem PZKosz ds. szkolenia trenerów.

Dokumentacja

W celu uzyskania zgody na organizację kursu należy w terminie 30 dni przed jego rozpoczęciem przedstawić do akceptacji następującą dokumentację:
1. Wyznaczona osoba odpowiedzialna za organizację kursu wraz z danymi kontaktowymi
2. Lista uczestników kursu
3. Harmonogram zjazdów oraz realizacji poszczególnych treści programu
4. Lista wykładowców
5. Harmonogram realizacji poszczególnych treści
6. Skład komisji egzaminacyjnej

W celu uzyskania zgody na zaliczenie kursu należy po jego zakończeniu przedstawić następującą dokumentację:
1. Sprawozdanie z realizacji kursu
2. Listę obecności
3. Karty zaliczeń cząstkowych
4. Protokół egzaminu końcowego
Dokumentację zatwierdza i wydaje zgodę Dyrektor Departamentu Sportu PZKosz na wniosek Koordynatora PZKosz ds. szkolenia trenerów.

Kryteria dopuszczenia

1. W szkoleniu na licencję C mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:
a. posiadają minimum średnie wykształcenie i ukończone 18 lat
b. złożą oświadczenie o niekaralności
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie
Licencja C upoważnia do: pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach seniorów poniżej 2 Ligi Mężczyzn i 1 Ligi Kobiet oraz rozgrywkach młodzieżowych.

2. W szkoleniu na licencję B mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:
a. posiadają minimum średnie wykształcenie
b. złożą oświadczenie o niekaralności
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie
d. posiadają licencję C
Licencja B upoważnia do: pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet, 1 Ligi Mężczyzn, 2 Ligi Mężczyzn, Ekstraklasy Mężczyzn i Kobiet (jeśli w klubie jest już co najmniej jeden trener z Licencją A) oraz pracy w ramach pozostałych uprawnień przypisanych licencją C

3. W szkoleniu na licencję A mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:
a. posiadają minimum średnie wykształcenie
b. złożą oświadczenie o niekaralności
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie
d. posiadają licencję B
Licencja A upoważnia do: pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach Ekstraklasy Mężczyzn i Kobiet (co najmniej jeden trener w klubie) oraz pracy w ramach pozostałych uprawnień przypisanych licencją B i C.

Kryteria zaliczenia
1. Obecność i aktywny udział w zajęciach
2. Uzyskanie pozytywnej oceny z konspektu oraz prowadzenia zajęć treningowych
3. Pozytywna ocena z egzaminu
4. Zaliczenie stażu trenerskiego
5. Obrona pracy dyplomowej (tylko licencja A)

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna w trzyosobowym składzie.
Członkiem komisji egzaminacyjnej musi być przedstawiciel Polskiego Związku Koszykówki lub osoba wyznaczona przez Departament Sportu PZKosz.
Po spełnieniu wszystkich wymogów zaliczenia kursu uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat.

Opłaty uczestników kursów
Kursy podstawowe
Kurs na licencję C – 2 tys. zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję B – 3 tys. zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję A – 5 tys. zł od każdego uczestnika
Wysokość opłat za kursy dodatkowe ustala się oddzielnie

Opłaty organizatorów kursów
Kursy podstawowe
Kurs na licencję C – 3 tys. zł + 100 zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję B – 5 tys. zł + 200 zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję A – 7 tys. zł + 300 zł od każdego uczestnika
Wysokość opłat za kursy dodatkowe ustala się oddzielnie


Wykładowcy

Wykładowcami mogą być wyłącznie „trenerzy wykładowcy” znajdujący się na liście PZKosz /załącznik nr 2/  lub inne osoby zatwierdzone przez Dyrektora Departamentu Sportu PZKosz.

Wykładowcy PZKosz*:
Ryszard Cudak
Małgorzata Czerlonko
Krzysztof Janik
Artur Karlik
Kazimierz Mikołajec
Jarosław Pasieczny
Bartosz Słomiński
Mariusz Świerk
Izabela Wilejto-Lekner
Tomasz Wilczewski
Grzegorz Zieliński

SZKOLENIE MŁODZIEŻOWE
Tomasz Arlet
Rafał Czyszpak
Katarzyna Dulnik
Iwona Jabłońska
Krzysztof Janik
Tomasz Jankowski
Ryszard Litkowycz
Rafał Kalwasiński
Marcin Korpolewski
Adam Kubaszczyk
Dariusz Maciejewski
Kazimierz Mikołajec
Arkadiusz Miłoszewski
Mariusz Niedbalski
Tomasz Niedbalski
Jarosław Pasieczny
Robert Pieczyrak
Roman Skrzecz
Mariusz Świerk
Tomasz Wilczewski
Grzegorz Zieliński
Ryszard Poznański
Rafał Kalwasiński
Robert Jakubiak
Janusz Kociołek
Mirosław Trześniewski
Miodrag Gajić

SZKOLENIE SENIORSKIE
Andrzej Adamek
Dawid Dedek
Tomasz Herkt
Wojciech Kamiński
Krzysztof Koziorowicz
Dariusz Maciejewski
Elmedin Omanic
Paweł Turkiewicz
Roman Tymański
Jacek Winnicki
Mirosław Trześniewski
Miodrag Gajić

MOTORYKA
Mirosław Cygan
Kazimierz Mikołajec
Dominik Narojczyk
Remigiusz Rzepka
Adam Zając

PSYCHOLOGIA
Tadeusz Huciński
Jan Blecharz
Piotr Błajet
Grzegorz Więcław

* lista ma charakter otwarty i będzie systematycznie uzupełniana