System kształcenia i doszkalania trenerów

System kształcenia i doszkalania trenerów

Licencje trenerskie PZKosz | Lista trenerów - wykładowców PZKosz | Program Licencja A | Program Licencja B | Program Licencja C

 

 

Celem jest wprowadzenie w Polskim Związku Koszykówki systemu kształcenia i doszkalania trenerów koszykówki zgodnie z wymogami ustawy deregulacyjnej.

 

System musi gwarantować wysoki poziom kształcenia i doszkalania trenerów co będzie miało decydujący wpływ na poziom ich pracy zawodowej

Prowadzenie kursów i szkoleń skutkujących uprawnieniami zapisanymi w systemie licencyjnym musi odbywać się poprzez lub za zgodą Departamentu Sportu PZKosz.

Polski Związek Koszykówki nie honoruje żadnych dyplomów wydawanych absolwentom kursów rozpoczętych po 01 grudnia 2015 organizowanych bez zgody Departamentu Sportu PZKosz na podstawie których uczestnicy tych kursów chcieliby ubiegać się o licencję stałą lub okresową uprawniającą do prowadzenia drużyn w rozgrywkach organizowanych przez Związki Wojewódzkie oraz PZKosz.


1. System licencyjny
2. Podmioty uprawnione
3. Programy
4. Dokumentacja
5. Kryteria dopuszczenia
6. Kryteria zaliczenia
7. Wykładowcy

System licencyjny

Aktualny system licencyjny dotyczący zasad przyznawania licencji stałej i okresowej będący częścią Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego (sezon 2015/16) /załącznik nr 1/.

Podmioty uprawnione

Do prowadzenia kursów uprawnione są następujące podmioty:

1. Akademie Wychowania Fizycznego (w tym wydział zamiejscowy AWF Warszawa w Białej Podlaskiej) w oparciu o podpisane porozumienia tylko w ramach programu studiów (licencja B i C)
2. Wyznaczone przez PZKosz podmioty w oparciu o podpisane umowy:
a. Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki (lic. B, C)
b. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie (lic. B, C)
c. Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi (lic. A, B, C)
d. CDZ przy AWF w Katowicach (lic. A,B, C)
e. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie (lic. B, C)
f. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (lic. B, C)
3. Inne podmioty mogą organizować kursy na licencję C po złożeniu wymaganej dokumentacji i uzyskaniu zgody na prowadzenie szkolenia wydanej przez Departament Sportu PZKosz.

Programy

1. Programy opracowane przez Wydział Szkolenia PZKosz dla poszczególnych poziomów (A, B, C) są obligatoryjne, a warunkiem zaliczenia kursu jest zrealizowanie programu w zależności od jego poziomu.
2. Dopuszcza się możliwość prowadzenia wyszczególnionej w programach części zajęć w formie e-learningu. Organizator może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym odstąpieniu od tej formy.
3. Organizator adekwatnie do swoich możliwości planuje liczbę zjazdów oraz ich terminy.

Dokumentacja
W celu uzyskania zgody na organizację kursu należy w terminie 30 dni przed jego rozpoczęciem przedstawić do akceptacji następującą dokumentację:

1. Wyznaczona osoba odpowiedzialna za organizację kursu wraz z danymi kontaktowymi
2. Lista uczestników kursu
3. Harmonogram zjazdów oraz realizacji poszczególnych treści programu
4. Lista wykładowców
5. Harmonogram realizacji poszczególnych treści
6. Skład komisji egzaminacyjnej

W celu uzyskania zgody na zaliczenie kursu należy po jego zakończeniu przedstawić następującą dokumentację:

1. Sprawozdanie z realizacji kursu
2. Listę obecności
3. Karty zaliczeń cząstkowych
4. Protokół egzaminu końcowego

Dokumentację zatwierdza i wydaje zgodę Dyrektor Departamentu Sportu PZKosz na wniosek Koordynatora ds. szkolenia trenerów.

Kryteria dopuszczenia

1. W szkoleniu na licencję C mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:

a. posiadają minimum średnie wykształcenie i ukończone 18 lat
b. złożą oświadczenie o niekaralności
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie

Licencja C upoważnia do: pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach w rozgrywkach dziecięcych od U-10 do U-14 włącznie, II lidze kobiet, III lidze mężczyzn oraz pełnienia roli asystenta na każdym poziomie rozgrywkowym (seniorskim i młodzieżowym)

 

 

2. W szkoleniu na licencję B mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:

a. posiadają minimum średnie wykształcenie
b. złożą oświadczenie o niekaralności
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie
d. posiadają licencję C

Licencja B upoważnia do: pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach w rozgrywkach I ligi, kobiet i mężczyzn, II ligi mężczyzn oraz rozgrywkach młodzieżowych U-16 do U-20, pełnienie roli pierwszego trenera w zespołach kadr regionalnych, pozostałe uprawnienia przypisane licencją C, sprawowania funkcji pierwszego trenera lub asystenta w kadrach narodowych od U-14 do U-20 /lub U-18 tylko/

3. W szkoleniu na licencję A mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:

a. posiadają minimum średnie wykształcenie
b. złożą oświadczenie o niekaralności
c. przedłożą zaświadczenie lekarskie
d. posiadają licencję B

Licencja A upoważnia do: pełnienia roli pierwszego trenera lub asystenta w zespołach seniorskich na wszystkich szczeblach rozgrywkowych, pracy w ramach pozostałych uprawnień przypisanych licencją B i C, pełnienia funkcji pierwszego trenera lub asystenta we wszystkich zespołach kadr narodowych

W wyjątkowych okolicznościach Dyrektor Departamentu Sportu PZKosz może dopuścić kandydata do szkolenia na wyższym poziomie z pominięciem konieczności posiadania licencji niższej kategorii na warunkach określonych w oddzielnym rozporządzeniu. Dotyczy to zwłaszcza byłych zawodników oraz trenerów pracujących wyłącznie z zespołami seniorskimi. Istnieje także możliwość przyznania licencji warunkowej w przypadku osób które uczestniczą w kursie, ale jeszcze go nie ukończyły.

Kryteria zaliczenia

1. Obecność i aktywny udział w zajęciach
2. Uzyskanie pozytywnej oceny z konspektu oraz prowadzenia zajęć treningowych
3. Pozytywna ocena z egzaminu
4. Zaliczenie stażu trenerskiego
5. Obrona pracy dyplomowej (tylko licencja A)

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna w trzyosobowym składzie.
Członkiem komisji egzaminacyjnej musi być przedstawiciel Polskiego Związku Koszykówki lub osoba wyznaczona przez Departament Sportu PZKosz.
Egzamin odbywa się w oparciu o test składający się z 30 pytań w formie multimedialnej.
Po spełnieniu wszystkich wymogów zaliczenia kursu uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat.

 

 


Wykładowcy

Wykładowcami mogą być wyłącznie „trenerzy wykładowcy” znajdujący się na liście PZKosz /załącznik nr 2/
lub inne osoby zatwierdzone przez Dyrektora Departamentu Sportu PZKosz

Opłaty uczestników kursów

Kursy podstawowe

Kurs na licencję C – 2 tys. zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję B – 3 tys. zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję A – 5 tys. zł od każdego uczestnika

Wysokość opłat za kursy dodatkowe ustala się oddzielnie

Opłaty organizatorów kursów

Kursy podstawowe

Kurs na licencję C – 3 tys. zł + 100 zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję B – 5 tys. zł + 200 zł od każdego uczestnika
Kurs na licencję A – 7 tys. zł + 300 zł od każdego uczestnika

Wysokość opłat za kursy dodatkowe ustala się oddzielnie