Oświadczenie Polskiego Związku Koszykówki w Warszawie dotyczące sprawy licencji okresowej dla zawodniczki Julii Tyszkiewicz

W związku z faktem, iż w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje o rzekomych nieprawidłowościach w działaniach PZKosz, związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym zawodniczki Julii Tyszkiewicz, PZKosz przedstawia poniżej stan faktyczny oraz stanowisko Związku w przedmiotowej sprawie.

1. Julia Tyszkiewicz – zawodniczka UKS Bryza Kolbudy, przystąpiła do programu szkoleniowego SMS PZKosz Łomianki w dniu 1.09.2011, jako zawodniczka GOSSM Warszawa. Od dnia 1 września 2012 była uczennicą I klasy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 71 Szkoła Mistrzostwa Sportowego PZKosz w Łomiankach, jako zawodniczka wypożyczona z UKS Bryza Kolbudy (za zgodą Wydziału Szkolenia PZKosz) do UKS Huragan Wołomin do końca sezonu 2012/2013.

2. Na sezon 2013/2014 UKS Bryza Kolbudy wystawił zawodniczce tzw. „list czystości", potwierdzający – wg przepisów PZKosz – brak przeszkód do dokonania zmian barw klubowych.

3.Podobnie jak wszyscy zawodnicy objęci szkoleniem w szkołach mistrzostwa sportowego PZKosz, Julia Tyszkiewicz, działając z udziałem swoich rodziców jako przedstawicieli ustawowych, w dniu 4 września 2011 r. podpisała umowę dotyczącą praw i obowiązków wynikających z udziału w programie szkolenia SMS PZKosz.

4. We wrześniu 2013 r. Julia Tyszkiewicz opuściła szkołę w Łomiankach, otrzymując od dyrekcji szkoły wszelkie niezbędne dokumenty wymagane dla kontynuacji edukacji. Tym samym odstąpiła także od realizacji planu szkoleniowo-dydaktycznego SMS PZKosz.

5. Oświadczeniem z dnia 11 października 2013 r. PZKosz dokonał rozwiązania umowy z Julią Tyszkiewicz ze skutkiem natychmiastowym, wobec samowolnego odstąpienia od realizacji planu dydaktyczno-szkoleniowego SMS PZKosz. Uprawnienie PZKosz do rozwiązania umowy wynika wprost z zapisów tejże umowy. Rozwiązanie takie wiąże się z koniecznością zapłaty solidarnie przez zawodniczkę lub jej opiekunów prawnych kary umownej w kwocie 30. 000 zł ( słownie : trzydzieści tysięcy złotych ) do czego PZKosz wezwał zainteresowanych pismem z dnia 11 października 2013 r.

6. W miesiącu wrześniu 2013 r. ojciec Julii Tyszkiewicz, Piotr Tyszkiewicz, rozpoczął kierowanie do SMS, PZKosz oraz poszczególnych osób reprezentujących te instytucje (Dyrektor szkoły, Prezes PZKosz, Dyrektor Sportowy PZKosz) pism zawierających szereg żądań oraz zarzutów. Żądania te dotyczyły w szczególności:

a) wydania listu czystości (mimo, iż list taki został wystawiony przez UKS Bryza Kolbudy)

b) wydania dokumentów umożliwiających przeniesienie Julii Tyszkiewicz do innej szkoły (mimo, iż cała dokumentacja została wydana przez Dyrektora Szkoły, a Julia Tyszkiewicz kontynuowała naukę na poziomie liceum w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu)

c) uprawnienia Julii Tyszkiewicz do gry w klubie MUKS Poznań (mimo niezłożenia przez zainteresowaną wniosku o wydanie licencji oraz mimo tego, iż Julia Tyszkiewicz zamierza brać udział w rozgrywkach, których organizatorem nie jest PZKosz zaś uprawniony do wydania zawodniczce licencji okresowej jest Wojewódzki Związek Koszykówki, właściwy miejscowo dla siedziby nowego klubu zawodniczki.)

d) skierowania do organów ścigania informacji o możliwości popełnienia przez przedstawicieli SMS przestępstwa „rozpijania młodzieży" (mimo, że mógł tego dokonać osobiście, wobec faktu, iż każdy obywatel jest uprawniony a także zobowiązany do skierowania takiego zawiadomienia w przypadku powzięcia informacji o możliwości popełnienia przestępstwa.)

7. Pismem z dnia 25 września 2013 r. poinformowano rodziców Julii Tyszkiewicz, że na posiedzeniu w dniu 19 września 2013 r. Zarząd Polskiego Związku Koszykówki zapoznał się z przedmiotową sprawą zaś ze względu na powagę sprawy, poruszone przez rodziców kwestie zostały szczegółowo zbadane i zanalizowane. Analizując sprawę Zarząd PZKosz stwierdził, że:

a) nie potwierdziły się żadne zarzuty stawiane przez rodziców Julii Tyszkiewicz w stosunku do kadry trenerskiej SMS Łomianki, w tym jakiekolwiek zarzuty w kwestii opieki sportowej i pedagogiczno-wychowawczej w szkole.

b) NLO SMS PZKosz w Łomiankach (wcześniej w Warszawie) działa w polskiej koszykówce od 1997 r. Przez 16 lat swoimi działaniami zapracowało na pozytywną opinię całego środowiska koszykarskiego wychowując wiele znakomitych sportsmenek na czele z reprezentantkami Polski (m.in. Bibrzycka, Pawlak, Leciejewska, Skorek i wiele innych). Na tę zasłużoną opinię pracowali również obecni trenerzy i pedagodzy pracujący w szkole: Remigiusz Koć, Roman Skrzecz, Rafał Czyszpak, Zbigniew Mierzejewski, Mirosław Nosowicz czy też Pani Dyrektor Teresa Juranek.

c) nie wiadomo, co konkretnie legło u podstaw decyzji o jednostronnym zakończeniu procesu edukacji córki Julii w SMS Łomianki z dniem 2.09. 2013 r. Dokumentacja zebrana przez Zarząd PZKosz w przedmiotowej sprawie, a dotycząca okresu edukacji Julii Tyszkiewicz w szkole w okresie od 1.09.2011 r. do 30 czerwca 2013 r. jednoznacznie stwierdza pełną akceptację ze strony zawodniczki i rodziców procesu edukacji i szkolenia sportowego prowadzonych przez szkołę.

8. Zawodniczka otrzymała w dniu 24 października 2013 r. od PZKosz dokument wymagany dla dokonania zmiany barw klubowych pomiędzy klubami z różnych województw czyli promesę licencji okresowej (§ 27 ust. 3 pkt. 4 b Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz), choć wedle posiadanych przez PZKosz informacji na dzień 24.10.2014 r. zawodniczka nie wystąpiła o wydanie licencji okresowej do jakiegokolwiek Wojewódzkiego Związku Koszykówki.

9. Wydanie promesy licencji okresowej wyczerpuje kompetencje PZKosz w tej sprawie. Ponieważ – według posiadanych informacji – zawodniczka zamierza brać udział w rozgrywkach organizowanych przez Wielkopolski Związek Koszykówki z siedzibą w Poznaniu, ten właśnie związek jest uprawniony do orzekania w sprawie wydania licencji okresowej dla zawodniczki Julii Tyszkiewicz. PZKosz poinformował jedynie WZKosz, iż przewidziana zapisami umowy zawartej w dniu 4 września 2011 r. kara umowna związana z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Związek nie została wpłacona do PZKosz. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami regulującymi organizację współzawodnictwa sportowego w koszykówce Polski Związek Koszykówki nie ma uprawnień władczych w stosunku do wojewódzkich związków koszykówki, które – działając na podstawie przepisów PZKosz – zachowują w zakresie orzekania w sprawach licencyjnych daleko idącą autonomię.

10. PZKosz został poinformowany przez władze SMS w Łomiankach, iż organy ścigania podjęły czynności sprawdzające co do możliwości ewentualnego popełnienia przestępstwa w związku z funkcjonowaniem szkoły. Wyjaśnienia w sprawie składali przedstawiciele władz szkoły oraz sztabu szkoleniowego a także zawodniczki – uczennice i absolwentki SMS. Wedle informacji posiadanych przez PZKosz, postępowanie w sprawie zostało umorzone wobec braku stwierdzenia w działalności władz szkoły, działaniach nauczycieli, wychowawców oraz kadry szkoleniowej jakichkolwiek cech przestępstwa.

Przedstawiając wskazane powyżej okoliczności faktyczne sprawy Polski Związek Koszykówki wyjaśnia dodatkowo, że:

1. Wielokrotnie w historii funkcjonowania szkół mistrzostwa sportowego PZKosz zdarzały się sytuacje opuszczenia szkoły przez zawodników w trakcie trwania procesu dydaktyczno-szkoleniowego. PZKosz zawsze deklarował elastyczność w sprawach dotyczących warunków, na jakich zawodnicy i zawodniczki odchodzili ze szkoły i zawsze w tych sprawach udawało się osiągnąć kompromis. Po raz pierwszy jednak zdarza się sytuacja, w której rodzice opuszczającego szkołę ucznia, nie sygnalizując nawet jakiejkolwiek woli porozumienia, kierują w stosunku do PZKosz absurdalne i niezrozumiałe żądania, manipulując faktami oraz szkalując jednocześnie w sposób bezprecedensowy szkołę, Związek oraz ich funkcjonariuszy.

2. Wszystkie działania PZKosz w przedmiotowej sprawie znajdują swoje oparcie w przepisach statutu oraz regulaminów wewnętrznych PZKosz a także w podpisywanych przez Związek umowach i wobec powyższego muszą być uznane za całkowicie legalne.

3. Zgodnie z przepisami ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. Polski Związek Koszykówki wyposażony został w uprawnienie do autonomicznego określania zasad dotyczących uprawiania koszykówki w Polsce, oczywiście w ramach rozgrywek organizowanych przez związek lub podmioty działające z jego upoważnienia. Jak bowiem wynika z treści przepisów art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy, polski związek sportowy ma wyłączne prawo do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek. Określona przepisami ustawy autonomia w tym zakresie wyłącza możliwość ingerowania w opisany proces jakichkolwiek władz i osób trzecich, w tym organu nadzoru, którym jest minister właściwy ds. kultury fizycznej i sportu (art. 16 ust. 2 ustawy).

udostępnij