Kadry Narodowe-organizacja pracy i dokumentacja szkoleniowa 2022

Kadry Narodowe - organizacja pracy i dokumentacja szkoleniowa 2022

Sztab szkoleniowy - treningi

1. Precyzyjny podział zadań
2. Wykorzystanie asystentów
3. Współpraca i lojalność wszystkich członków sztabu
4. Zespołowa i zadaniowa praca podczas treningów
5. Szczegółowe przygotowanie treści treningu
6. Szczegółowy zapis realizacji (treść, wielkość obciążenia)
7. Analiza procesu treningowego (kontrola bieżąca i okresowa)
8. Odprawy przed i po-treningowe

Sztab szkoleniowy - mecze

1. Scouting
2. Przygotowanie do meczu
3. Szczegółowy podział zadań podczas meczu
4. Rejestracja i analiza podstawowych danych podczas meczu
5. Przygotowanie i analiza materiału video
6. Przygotowanie i analiza danych statystycznych
7. Zespołowa odprawa pomeczowa
8. Odprawy indywidualne
9. Wytyczne do dalszego szkolenia

Motoryka

1. Przygotowanie i konsultacja programu przygotowań (R. Rzepka)
2. Indywidualna analiza startów
3. Programy indywidualne do realizacji przed okresem przygotowawczym
4. Program dla poszczególnych etapów okresu przygotowawczego (w tym bardzo ważny BPS)
5. Diagnostyka stanu sprawności i wytrenowania:
a) podstawowe pomiary antropometryczne i funkcjonalne
b) FMS
c) próby szybkości, mocy, wytrzymałości beztlenowej i tlenowej

Kryteria doboru

1. Stan zdrowia
2. Stałe lub prognozowane warunki fizyczne
3. Poziom sportowy i możliwości rozwojowe w zakresie koszykówki
4. Poziom i możliwości rozwojowe w zakresie motoryki
5. Charakterystyka psychologiczna
6. Ocena trenera klubowego
7. Ocena trenera kadry narodowej
8. Zachowanie

Roczny plan organizacji szkolenia

1. Główne zadania roku
a. sportowe
b. szkoleniowe

2. Generalna koncepcja pracy szkoleniowej
a. założenia i ramowa treść szkolenia
b. koncepcja bezpośredniego przygotowania startowego

3. Projekt kalendarza sportowego (konsultacje, zgrupowania, badania lekarskie, diagnostyka motoryczna, gry kontrolne, start główny)
a. forma opisowa
b. forma graficzna

4. Skład kadry zawodniczej (imię nazwisko, data urodzenia, wysokość ciała, pozycja, klub, trener klubowy)

5. Kadra szkoleniowa (trener główny, asystent, trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, kierownik)

6. Uwagi organizacyjno-szkoleniowe

 

Plan szkoleniowo-organizacyjny akcji /14 dni przed akcją szkoleniową/

1. Miejsce
2. Termin
3. Kadra zawodnicza
4. Kadra szkoleniowa
5. Plan zajęć podczas akcji szkoleniowej z wyszczególnieniem przygotowania
a) specjalistycznego
b) motorycznego
c) odnowy biologicznej
d) Innego (planowane testy, sprawdziany, gry kontrolne itp.)

6. Cele szkoleniowe (główne zadania szkoleniowe)
7. Treść szkolenia
8. Uwagi organizacyjno-szkoleniowe
 

Dziennik pracy trenera

1. Lista obecności
2. Konspekty zajęć treningowych (zapis struktury rzeczowej i czasowej zajęć) w formie opisowej i graficznej
3. Wdrażana taktyka gry (atak, obrona, sytuacje specjalne).
4. Wykaz kontuzji i urazów oraz innych chorób.

Sprawozdanie szkoleniowo-organizacyjne z akcji szkoleniowej /14 dni po akcji/

1. Miejsce
2. Termin
3. Kadra zawodnicza
4. Kadra szkoleniowa
5. Ocena organizacyjno-sportowa akcji szkoleniowej
6. Realizacja zajęć podczas akcji szkoleniowej z zaznaczeniem określonego rodzaju przygotowania: specjalistycznego, motorycznego, teoretycznego, odnowy biologicznej, testów i sprawdzianów, odbyte gry kontrolne
6. Ocena indywidualna graczy w poszczególnych zakresach wyszkolenia i przygotowania
7. Ocena gry zespołu (w przypadku gier kontrolnych)
8. Urazy, kontuzje, choroby itp.
9. Inne (uwagi i wnioski organizacyjno-szkoleniowe)
 

Sprawozdanie startowe (ME, turnieje, mecze międzypaństwowe) /14 dni po akcji/

1. Nazwa
2. Miejsce
3. Termin
4. Kadra zawodnicza
5. Kadra szkoleniowa
6. Ocena organizacyjno-sportowa
7. Realizacja zadań sportowych:
a) uzyskane wyniki
b) końcowa klasyfikacja
c) zespołowe oraz indywidualne wskaźniki statystyczne
d. szczegółowa ocena indywidualna
e. szczegółowa ocena gry zespołu
8. Charakterystyka gry innych reprezentacji
warunki fizyczne
wyszkolenie indywidualne
taktyka
system przygotowań
9. Sprawy medyczne i fizjoterapeutyczne
10. Załączniki: protokoły meczowe, arkusze statystyczne, płyty DVD z każdego meczu, biuletyny

Sprawozdanie z obserwacji akcji szkoleniowych lub startowych /7 dni po akcji/

1. Nazwa imprezy
2. Miejsce
3. Termin
4. Wyniki zawodów i klasyfikacja końcowa
5. Wskaźniki statystyczne
6. Wyróżniające się zawodniczki w poszczególnych rocznikach (imię i nazwisko, data urodzenia, wzrost, pozycja, klub, trener klubowy), krótka charakterystyka
7. Krótka ocena organizacyjno-sportowa imprezy
8. Uwagi i wnioski